Aktivní ženy a jejich uplatnění na trhu práce

Projekt umožní 24 ženám s kumulací znevýhodnění, dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným nebo s jiným znevýhodněním na trhu práce v OLK, MRSK a PAK plynulý návrat na trh práce formou nalezení vhodného zaměstnání nebo rozjezdu vlastního podnikání. Budou podpořeny poradenskými a informačními činnostmi, motivačními workshopy - Krok za krokem k zaměstnání a vzdělávacími kurzy podle potřeb CS. 7 - 11 účastníků bude podpořeno mzdovým příspěvkem na 6-12 měsíců u zaměstnavatelů nebo testováním podnikání.

O projektu:

HLAVNÍM CÍLEM PROJEKTU je umožnit 24 ženám s kumulací znevýhodnění na trhu práce (19), dlouhodobě či opakovaně nezaměstnaným (4) nebo s jiným znevýhodněním na trhu práce (1) v OLK, MRSK a PAK plynulý návrat na trh práce formou nalezení vhodného zaměstnání nebo rozjezdu vlastního podnikání. Cíle bude dosaženo kombinací aktivit, které budou realizovány na míru účastníkům. Jedná se o vstupní pracovní poradenství / diagnostiku, motivační workshopy - Krok za krokem k uplatnění na trhu práce, vzdělávání pro udržitelné uplatnění na trhu práce a další poradenské činnosti.

SPECIFICKÉ CÍLE PROJEKTU:

 • 5 účastníků absolvují pracovní diagnostiku,
 • 19 účastníků využijí motivačních workshopů,
 • 14 účastníků využijí poradenských a informačních činností,
 • 7 účastníků si zvýší svou kvalifikaci formou rekvalifikací na míru - viz MI,
 • 3 účastníci absolvují jiné typy vzdělávacích kurzů - viz popis KA2,
 • 7-11 účastníků získá přímou podporu v podobě vytvoření pracovního místa u podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva formou testování podnikání na dobu 6-12 měsíců.

Pro koho je projekt určen?

 • Osoby dlouhodobě či opakovaně nezaměstnané

Jedná se o ženy, kteří jsou vedení v evidenci Úřadu práce České republiky (dále jen ÚP ČR), dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

- nepřetržitě déle než 1 rok nebo

- jejichž doba evidence na ÚP ČR dosáhla v posledních 2 letech souhrnné délky 12 měsíců.

 • Osoby s jiným znevýhodněním na trhu práce

Jedná se ženy neaktivní ani nezaměstnané a zároveň se nejedná o ženy soustavně se připravující na budoucí povolání a ani se nejedná o ženy pobírající starobní důchod, nebo o UoZ vedené v evidenci ÚP ČR, které:

- mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi,

- mají dluhy (tzn., že mají výdaje vyšší než příjmy a nejsou schopny plnit své finanční závazky - např. nemají uhrazenu jednu splátku úvěru) nebo ženy, proti kterým je vedena exekuce.

 • Osoby s kumulací znevýhodnění na trhu práce

Jedná se o ženy neaktivní ani nezaměstnané a zároveň se nejedná o ženy soustavně se připravující na budoucí povolání a ani se nejedná o ženy pobírající starobní důchod, nebo o UoZ vedené v evidenci ÚP ČR, které zároveň splňují alespoň dvě z níže uvedených charakteristik:

- vedené ÚP ČR v evidenci UoZ nepřetržitě déle než 5 měsíců či neaktivní déle než 5 měsíců,

- osoby ve věku 55 a více let,

- osoby s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED 0 až 2),

- osoby pečující o dítě mladší 15 let či o osobu blízkou nebo závislou na pomoci jiné fyzické osob,:

- osoby se zdravotním postižením či s duševním onemocněním.


Místo realizace projektu:

 • Olomoucký kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Pardubický kraj

Výstupy projektu:

 • 30 zájemců o vstup do projektu
 • 24 účastníků projektu
 • 7 účastníků absolvuje rekvalifikační kurz k získání nové kvalifikace
 • 7 účastníků bude umístěno na dotovaném pracovním místě
 • 2 účastníci budou podpořeni v rozjezdu vlastního podnikání

Rámcový harmonogram projektu:

 • KA 1 - Oslovení cílové skupiny a výběr účastníků (05/23 - 08/23, 02/24 - 05/24)
 • KA 2 - Poradenské a informační činnosti (05/23 - 04/25)
 • KA 3 - Motivační workshopy "Krok za krokem k uplatnění na trhu práce“ (08/23 - 11/23, 04/24 - 07/24)
 • KA 4 - Vzdělávání pro udržitelné uplatnění na trhu práce (05/23 - 04/25)
 • KA 5 - Spolupráce se zaměstnavateli a vytváření pracovních míst (05/23 - 04/25)

Kontakt:

 • Tel.: + 420 775 760 348, + 420 777 606 368
 • E-mail: kancelar@bec-coop.cz

Doba realizace projektu:
1. 5. 2023 - 30. 4. 2025
Máš na to 2022

Inovační centrum Olomouckého kraje (ICOK) se stalo významným partnerem akceleračního programu na podporu podnikání MÁŠ NA TO.

Cílem projektu MÁŠ NA TO je připravit účastníky projektu na vstup do akceleračního programu, tj. osoby, které chtějí změnit své uplatnění na trhu práce formou zahájení vlastní podnikatelské činnosti. Akcelerační program MÁŠ NA TO umožňuje všem zájemcům zpracování podnikatelského plánu a pro vybrané účastníky dává možnost otestovat své podnikání přímo v praxi v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC.

V průběhu roku 2022 bude probíhat jeden běh. Zapojení účastníci projdou intenzivní podporou (2 - 3 měsíce), kde si za podpory externích lektorů a mentorů zpracují podnikatelský plán. Následně proběhne vyhodnocení a vybraní účastníci postoupí do fáze testování podnikání s podporou na 6 měsíců.

Cílovou skupinou jsou znevýhodněné osoby na trhu práce (ekonomicky neaktivní osoby, uchazeči a zájemci o zaměstnání). Partnerství s ICOK je důležité pro zviditelnění a propagaci projektu Máš na to v rámci Olomouckého kraje. Díky partnerství s ICOK bude možné podpořit účastníky na území celého Olomouckého kraje.

Příspěvek ICOK bude použit zejména na realizaci informační kampaně, zajištění odborného mentoringu a poradenství pro účastníky a testování podnikání.

Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz


Doba realizace: 1. 4. 2022 - 30. 11. 2022


Roma Business Camp 2021

Roma Business Camp (RBC) je akcelerační program, který ma za cíl rozšířit povědomí o možnostech podniaktelských aktivit u romské menšiny a obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Jednotliví účastníci přinesou vlastní podnikatelské nápady a s podporou a pomocí lektorů je budou hodnotit a vylepšovat.


Cílem podnikatelského kempu je uplatnění nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách pomocí podpory formou rozšíření povědomí o oblasti samostatné výdělečné činnosti a s ní spojeného sebezaměstnávání.

RBC kemp je určen pro ty, kteří mají zájem začít podnikat, vylepšit své podnikání nebo se dozvědět více o tom, jak to s podnikáním v České republice chodí. Kemp probíhá formou workshopů, seminářů a aktivního zapojení účastníků do celého dění.

Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz


Bližší informace:


Doba realizace: 1. 1. 2021 - 31. 12. 2021

Roma Business Camp 2021 je financován z prostředků Olomouckého kraje.


Máš na to podnikat a pracovat!

Cílem projektu je umožnit osobám z území MAS Šumperský venkov, resp. Olomouckého kraje, začít s vlastním podnikáním nebo si najít vhodné zaměstnání. Účastníci absolvují úvodní kariérní workshopy, na jejichž základě si zvolí vhodný typ programu - „Máš na to podnikat“ pro zájemce o zahájení podnikání nebo „Máš na to pracovat“ pro zájemce o nalezení nebo změnu zaměstnání.

Vybraní účastníci budou podpořeni vytvořením pracovního místa na 6-12 měsíců u vhodných zaměstnavatelů nebo testováním podnikání na 6 měsíců v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva BEC. Úvodní workshopy absolvují všichni účastníci a zároveň budou mít možnost dalšího vzdělávání a poradenství dle svých potřeb.

V případě zájmu o vstup do projektu vyplňte přihlášku. Pokud máte připraven životopis a motivační dopis, prosíme o vložení přímo do přihlášky, případně stačí dodat osobně na prvním setkání nebo zaslat e-mailem na kancelar@bec-coop.cz.

Bližší informace a dokumenty ke stažení:


Kontakty:

 • Petra Navrátilová, Tel: 775 760 348, E-mail: kancelar@bec-coop.cz

 • Eva Škrabalová, Tel.: 777 606 368, E-mail: eva.skrabalova@bec-coop.cz


Doba realizace projektu: 1. 1. 2021 - 31. 3. 2023

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Cesta zpět do práce a podnikání

Projekt je určen pro osoby pečující o malé děti a jiné závislé osoby z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Přispívá k získání zaměstnání dle představ účastníků projektu, plynulému návratu na trh práce po ukončení rodičovské dovolené nebo podpory při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Účastníkům projektu bude nabídnuto pracovní poradenství, odborné vzdělávací kurzy, motivační workshopy a rekvalifikace na míru. Cílem projektu je pomoci nalézt účastníkům vhodné a udržitelné zaměstnání, které mohou zkombinovat s péčí o malé děti nebo jinou závislou osobu (např. zkrácený pracovní úvazek, pružná pracovní doba apod.) Účastníci projektu mají možnost využít dotované pracovní místo na šest až dvanáct měsíců.

Dokumenty ke stažení:

 • Informační leták o projektu pro účastníky ZDE.

 • Online přihláška pro zájemce o vstup do projektu ZDE.

 • Online přihlášky pro zaměstnavatele ZDE.

 • Facebookové stránky ZDE.

Kontakty:

 • Petra Navrátilová, Tel: 775 760 348, E-mail: kancelar@bec-coop.cz


Doba realizace projektu: 1. 3. 2020 - 31. 8. 2022

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


MÁŠ NA TO - Akcelerační program na území MAS Šumperský venkov

Cílem akce je připravit účastníky projektu na vstup do akceleračního programu: MÁŠ NA TO aneb venkovský podnikatelský akcelerátor na území MAS Šumperský venkov a vybrat nejvhodnější kandidáty, tj. osoby, které chtějí změnit své uplatnění na trhu práce formou zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Výstupem akce bude REGISTR ZÁJEMCŮ (10-20 zájemců), kteří odevzdají motivační dopis, životopis a REGISTR ÚČASTNÍKŮ (10-15 osob), se kterými budou podepsány vstupní dokumenty do projektu a zúčastní se akceleračního programu v roce 2019. 2 osoby budou podpořeny v testování podnikání v rámci struktur BEC družstva na období 6 měsíců. 50-70 hodin poradenství bude poskytnuto všem účastníkům akceleračního programu v roce 2019. 2 běhy akceleračního programu se uskuteční v roce 2019 – jaro (březen – květen 2019) a podzim (září – listopad 2019).

Práce s účastníky bude probíhat formou workshopů:

 • Vysvětlení principu venkovského podnikatelského akcelerátoru,

 • test podnikatelských dovedností,

 • vstupní dotazování (Postavení na trhu práce a Diagnostika),

 • zpracování podnikatelského plánu využitím metody Lean Canvas.


Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mai: info@bec-coop.cz


Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Projekt MÁŠ NA TO – Akcelerační program na území MAS Šumperský venkov je financován z prostředků Olomouckého kraje.


Roma Business Camp 2020

Roma Business Camp (RBC) je akcelerační program, který ma za cíl rozšířit povědomí o možnostech podniaktelských aktivit u romské menšiny a obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Jednotliví účastníci přinesou vlastní podnikatelské nápady a s podporou a pomocí lektorů je budou hodnotit a vylepšovat.

Cílem podnikatelského kempu je uplatnění nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách pomocí podpory formou rozšíření povědomí o oblasti samostatné výdělečné činnosti a s ní spojeného sebezaměstnávání.

RBC kemp je určen pro ty, kteří mají zájem začít podnikat, vylepšit své podnikání nebo se dozvědět více o tom, jak to s podnikáním v České republice chodí. Kemp probíhá formou workshopů, seminářů a aktivního zapojení účastníků do celého dění.

Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz


Bližší informace:


Doba realizace: 1. 1. 2020 - 31. 12. 2020

Roma Business Camp 2020 je financován z prostředků Olomouckého kraje.From Education to Employment through Entrepreneurship

Projekt je zaměřen na propagaci nového evropského inovativního přístupu k podpoře podnikání v oblasti vzdělávání dospělých. Hlavním cílem projektu je navrhnout a důkladně otestovat metodiku, která umožní diagnostiku a posouzení podnikatelských schopností jednotlivců a sdílení a rozvoj modulů odborné přípravy, které reagují na zjištěné potřeby, a přispívají tak k podpoře poskytování klíčových kompetencí podnikatelům a ke zlepšení vazeb mezi vzděláváním a odbornou přípravou.

Kontakt:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz


Bližší informace:


Doba realizace projektu: 2. 9. 2019 - 1. 9. 2021.

Projekt je realizován z programu ERASMUS +.


Máš na to aneb od nápadu k podnikání - Venkovský podnikatelský akcelerátor

Cílem projektu je umožnit osobám z území MAS Šumperský venkov začít s vlastním podnikáním. Svými aktivitami připravuje účastníky projektu na různá úskalí spojená s rozjezdem vlastního podnikání formou systematického poradenství.

Celý projekt je rozdělen do tří cyklů, se kterými souvisí doprovodné aktivity. Vybraní účastníci dostanou nabídku testování svého podnikání pod hlavičkou podnikatelsko-zaměstnaneckého družstva jako jeho zaměstnanců.

V případě zájmu o vstup do projektu vyplňte přihlášku ZDE. Pokud máte připraven životopis a motivační dopis, prosíme o vložení přímo do přihlášky. Případně stačí dodat osobně na prvním setkání nebo e-mailem na info@bec-coop.cz.

Bližší informace a dokumenty ke stažení najdete zde:

Kontakty:

Doba realizace projektu: 1. 1. 2019 - 31. 3. 2021

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Aktivní ženy 55+ a jejich uplatnění na trhu práce

Projekt je zaměřen na snížení nezaměstnanosti žen nad 55 let věku, které jsou nezaměstnané déle než 5 měsíců, z Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Svými aktivitami zvyšuje šance k úspěšnému nalezení zaměstnání nebo zahájení podnikání. Nabízíme účastnicím pracovní poradenství a diagnostiku, motivační a specializované workshopy, dotovaná pracovní místa po dobu 6 měsíců, podporu v rámci podnikatelsko-zaměstnaneckých družstev pro rozvoj vlastních podnikatelských nápadů.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE.

 • Online přihlášku pro zájemce o vstup do projektu naleznete ZDE.

 • Online přihlášku pro zaměstnavatele naleznete ZDE.


Kontakt:

 • Petra Navrátilová, tel.: 775 760 348
 • Eva Škrabalová, tel.: 777 606 368, e-mail: info@bec-coop.cz


Doba realizace projektu: 1. 12. 2018 - 30. 9. 2020

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Roma Business Camp

Podnikatelský kemp je akce, kterou realizuje BEC družstvo Šumperk ve spolupráci s Ostravskou univerzitou v rámci projektu Evropské unie s názvem RARE - Changing Discourses, Changing Practices: The Roma as Human Resource. Tento kemp je určen pro ty, kteří mají zájem začít podnikat, vylepšit své podnikání nebo se dozvědět více o tom, jak to s podnikáním v České republice chodí. Kemp bude probíhat formou workshopů, seminářů a aktivního zapojení účastníků do celého dění. Jedná se o první akcelerační program určený pro všechny aktivní obyvatele komunit, sociální pracovníky a osoby, které chtějí rozjet společensky prospěšné podnikání!

Pilotní Roma Business Camp je akcelerační program, který má za cíl rozšířit povědomí o možnostech podnikatelských aktivit u romské menšiny a obyvatel žijících v sociálně vyloučených lokalitách. Jednotliví účastníci přinesou vlastní podnikatelské nápady a s podporou a pomocí lektorů je budou hodnotit a vylepšovat. Cílem podnikatelského kempu je uplatnění nezaměstnaných osob v sociálně vyloučených lokalitách pomocí podpory formou rozšíření povědomí o oblasti samostatné výdělečné činnosti a s ní spojené sebe-zaměstnávání.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE.
Webové stránky Roma Business Campu naleznete ZDE.

Kontakty:

 • Ivo Škrabal, Tel: 777 793 714, E-mail: info@bec-coop.cz

 • Lucie Spoustová, Tel.: 775 764 419, E-mail: lucie.spoustova@bec-coop.cz


Doba realizace projektu: listopad 2018 - březen 2019


Flexibilní formy práce jako příležitost pro ženy na Šumpersku

Projekt je zaměřen na podporu 20 žen s dětmi do 15 let věku či žen starších 55 let z okresu Šumperk v Olomouckém kraji. Hlavním cílem je uplatnění účastnic projektu na trhu práce a zvýšení nabídky flexibilních forem práce. 5 zúčastněným ženám bude vytvořeno pracovní místo s podporou mzdového příspěvku na dobu 6-12 měsíců. Současně dochází ke spolupráci se zaměstnavateli, která spočívá ve vzdělávání a motivaci pro zvýšení nabídky flexibilních forem práce na Šumpersku. Jednou z aktivit projektu je JOB BURZA - regionální trh práce, jejímž cílem je podpora rovných příležitostí, nabídky vhodných pracovních míst a propojení účastníků projektu se zaměstnavateli.

Bližší informace najdete v informačním letáku ZDE.

Kontakt: Eva Škrabalová, tel: 777 606 368, e-mail: info@bec-coop.cz.

Doba realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 5. 2018

Realizováno v rámci Operačního programu Zaměstnanost.


Vzdělávání v počítačových dovedností pro osobní a profesní rozvoj

Projekt je zaměřen na rozvoj počítačových dovedností zejména osob starších 50 let, kteří mají nedostatečné znalosti v této oblasti. Projekt je zaměřen na snížení rozdílů v počítačové gramotnosti mezi mladšími a staršími generacemi. Zvýšení počítačové gramotnosti těchto osob vede k vyšší šanci jejich uplatnění se na trhu práce a snižování rizik vedoucích k jejich sociálnímu vyloučení. Oproti běžným vzdělávacím programům v této oblasti tento trénink obsahuje i navazující odbornou přípravu pod vedením lektora a poradce. BEC družstvo realizuje projekt ve spolupráci se 4 zahraničními partnery:

Cílem projektu je výměna zkušeností a osvědčených postupů v oblasti počítačových služeb. Jsou realizována školení mezi partnery a dochází k rozvoji společného vzdělávacího programu, který bere v úvahu nejen podporu v oblasti počítačových dovedností, ale má také za cíl směřovat k sociálnímu a profesnímu rozvoji.

Bližší informace v angličtině najdete ZDE.

Projekt je realizován z programu ERASMUS +.

Doba realizace projektu: 1. 9. 2016 do 31. 8. 2018.


Podnikatelsko-zaměstnanecká centra - Šance pro Moravskoslezský kraj

Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/D8.00065

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 5 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2015 - 30.11. 2015.

Bližší informace nejdete na facebooku ZDE.


Podnikatelsko-zaměstnanecká družstva - Inovativní nástroj aktivní politiky zaměstnanosti

Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/91.00189

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 4 pracovních míst k ověření udržitelnosti podnikatelských aktivit podpořených osob v rámci projektu CpKP MRSK.

Doba realizace projektu: 1.3. 2013 - 30.11. 2014.


Aktivní ženy 50+ a jejich uplatnění na lokálním trhu práce - projekt č. CZ.1.04/3.4.04/88.00362

Projekt nabízí 30 ženám okresu Šumperk věkové kategorie nad 50let věku možnost získat nové znalosti a dovednosti pro jejich zlepšení postavení na trhu práce. Účastnícím nabízíme rekvalifikační kurz „Základy podnikání“, specializovaný kurz „Aktivní žena 50+“, pracovní a bilanční analýzy zpracované odborníkem. Deseti zúčastněným ženám nabídneme také pracovní místo na dobu 6-12 měsíců u spolupracujících zaměstnavatelů a podporu při zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

V rámci projektu zavedeme cílené opatření pro zlepšení rovných příležitostí v postavení žen 50+ na trhu práce. Umožníme vybraným účastnicím objevit svůj potenciál prostřednictvím inovativních nástrojů projektu, kterými jsou Job klub a Job burza. Dotkneme se gender stereotypů a společensky zažitých sociálních rolí žen 50+. Zvýšíme povědomí firem o možnostech a výhodách v zaměstnávání naší cílové skupiny.

Doba realizace projektu: 1. 12. 2012 - 30. 11. 2014

Realizováno v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR - GP3.4.- Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života.

Bližší informace se dozvíte na www.aktivnizena50.cz

Leták projektu

Facebook stránka


Podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko-zaměstnaneckých center

Projekt č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197

BEC družstvo je příjemcem příspěvku na mzdové náklady pro vytvoření 3 pracovních míst v rámci projektu CpKP MRSK č. CZ.1.04/2.1.01/63.00197 - podpora zaměstnanosti na venkově prostřednictvím podnikatelsko –zaměstnaneckých center.

Doba realizace projektu: 13.2. 2012 - 31.1. 2013.


Projekt partnerství Grundtvig č. 12-Pp-GRU-043 (T-ISSE)

Seznam partnerských institucí:

 • ADRIMAG - Associação de Desenvolvimento Rural Integrado das Serras de Montemuro, Gralheira e Arada

 • Lascaux SrL

 • Business Innovation Brokers S. Coop.

 • Zalai Falvakért Egyesület

 • Craigmillar Opportunities Trust

 • Sdružení EDUKOL, o.s.

 • BEC družstvo - Business and Employment Co-operative

 • Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah


Více informací najdete na webových a e-learningových stránkách projektu.

Doba realizace projektu 1.8. 2012 - 30.6.2014

2012 | MOONS DESIGN